Sotsiaaltoetuste määramise kord Kasepää vallas

(Kasepää Vallavolikogu määrus nr 18, 17. detsember 2010.a)

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse §23 lõike 1 ja § 42 lõike 4 alusel.

1. peatükk Üldsätted

§ 1. Määruse reguleerimisala

(1)   Käesolev määrus sätestab Kasepää valla eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste määramise tingimused.

(2)   Sotsiaaltoetus on isiku või perekonna toimetuleku soodustamiseks antav rahaline toetus.

 § 2. Toetuste taotlemine

(1)    Sotsiaaltoetust on õigus taotleda isikul, kelle elukohana on rahvastikuregistris registreeritud Kasepää vald.

(2)    Toetuse taotleja esitab vallavalitsusele kirjaliku avalduse, milles on ära näidatud taotleja nimi, elukoht, taotletava toetuse suurus ja esitatud kuludokumendid.

(3)    Taotluse võib esitada taotleja isiklikult, või tema eestkostja, määratud hooldaja ning valla ametnik taotleja nõusolekul.

§ 3. Toetuste määramine

(1)   Toetust vajavate ja taotlevate isikute nimekirja koostab vanemsotsiaalspetsialist ja toetuste määramise otsustab vallavalitsus.

(2)   Toetuste määramisel lähtutakse ühtsetest põhimõtetest toetust vajavate isikute suhtes.

(3)   Toetuse andmisel arvestatakse toetuse finantseerija ettekirjutusi, toetuse taotleja materiaalset olukorda, sissetulekuallikaid ja muude elatusvahendite olemasolu, tervislikku olukorda, ülalpeetavate arvu ja vanust.

(4)   Vallavalitsusel on  erandjuhtudel õigus määrata sotsiaaltoetusi ka käesoleva korraga fikseerimata juhtudel.

 § 4. Toetuste maksmine

 (1)   Toetuste maksmine toimub kinnitatud valla eelarve piirides.

(2)    Toetuste väljamaksmine toimub vallavalitsuse korralduse alusel.

(3)   Toetust makstakse toetuse taotleja pangaarvele või sularahas vallavalitsuse kassast.

 § 5. Toetuste tagasinõudmine

 (1)   Toetust võib tagasi nõuda vastavalt seadusele, kui selgub, et toetuse taotlemisel on teadvalt esitatud valeandmeid.

 2. peatükk Toetuste liigid

 § 6. Makstavate toetuste liigid

(1)   Riigieelarves sihtotstarbeliselt ettenähtud sotsiaaltoetuste vahenditest makstavad toetused:

1)      toimetulekutoetus;

2)      hooldajatoetus;

(2)   Riigieelarvest sihtotstarbeliselt ettenähtud vahenditest toetusi määrab ja maksab Kasepää Vallavalitsus Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud tingimustel ja korras.

(3)    Kasepää valla  eelarvest  makstavad sotsiaaltoetused ja toetuste määrad:

1)      sünnitoetus – 191,75 eurot;

2)       matusetoetus – 127,85 eurot;

3)      jõulutoetus – jõulupaki hind kuni 12,80 eurot;

4)      juubelitoetus – kuni 16 eurot;

5)      ühekordne toetus – kuni 32 eurot;

6)      küttetoetus kuni 51,15 eurot;

7)      toetus ravimite maksumuse kompenseerimiseks ostmiseks, I kord kvartalis kuni 19,20 eurot;

8)      toetus ortopeediliste- ja invavahendite, põetus- ja hooldusvahendite  ostmiseks kuni 44,75 eurot aastas;

9)      toetus lastele prilliklaaside ostmiseks kuni 44,75 eurot aastas;

10)  koolilõputoetus – põhikoolilõpetajale 32 eurot, gümnaasiumi lõpetajale  51,15 eurot;

11)  koolilõuna toetus põhikoolis 0,15 eurot ja gümnaasiumis 0,32 eurot päevas õpilase kohta;

12)  huvialakooli õppekulu toetuse maksmine  – 32 eurot kuus;

13)  ravikindlustuseta inimestele ravikulude kompenseerimine;

14)  tulekahju või loodusjõudude läbi kannatanu toetus;

15)  kooliminekutoetus 32 eurot.

3. peatükk Sotsiaaltoetuste andmise tingimused ja kord

 § 7.  Toimetulekutoetus

Toetust makstakse sotsiaalhoolekande seadusega kehtestatud ulatuses, tingimustel ja korras vallaeelarvesse riigieelarvest laekunud vahenditest.

 § 8. Hooldajatoetus

(1) Hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord on kehtestatud Kasepää Vallavolikogu 09. märts 2009a. määrusega nr 5

 § 9  . Sünnitoetus

(1)   Lapse sünnitoetust  makstakse perele, kui lapse elukoht ja lapse mõlema vanema elukoht rahvastikuregistri andmete kohaselt 6 kuud enne lapse sündi ning registreerimise ja toetuse taotlemise ajal on Kasepää vald. Kui lapse ühe vanema elukoht rahvastikuregistri järgi on Kasepää vald makstakse toetust pooles suuruses. Toetus makstakse välja vallavalitsuse kassast peale lapsevanema avalduse esitamist, millele on lisatud lapse sünnitõendi ärakiri. Üksikemale makstakse sünnitoetus täies suuruses.

(2)   Lapse sünnitoetus makstakse iga sündinud lapse kohta, kelle sünd on registreeritud käesoleva määruse kehtimise ajal.

(3)   Sünnitoetust  ei maksta,  kui laps  sündis surnult  või  suri enne sünni  registreerimist.

(4)   Sünnitoetus kantakse taotleja pangaarvele või makstakse taotlejale sularahas vallavalitsuse kassast.

 § 10. Matusetoetus

 (1)   Matusetoetust on õigus taotleda isikul, kes korraldab rahvastikuregistri järgi Kasepää valla elaniku surma puhul lahkunu matused, olenemata korraldaja elukohast ja sugulusvahekorrast.

(2)   Matusetoetus kantakse matuste korraldaja pangaarvele või makstakse välja vallavalitsuse kassast pärast surmatõendi vormistamist ja taotluse esitamist.

(3)   Kui lahkunu surm vormistatakse mõnes teises perekonnaseisuametis, kantakse matusetoetus matuste korraldaja arvele või makstakse välja vallavalitsuse kassast  matusetoetuse taotlemise avalduse ja surmatunnistuse esitamisel vallavalitsusele.

(4)   Kui lahkunul puuduvad omaksed või matust korraldavad isikud, makstakse matu­setoetus välja valla ametnikule või hooldekodule, kes korraldavad matused.

 § 11. Jõulutoetus

 (1)   Jõulutoetus antakse  jõulupakkidena rahvastikuregistris  Kasepää valla koolieelsetele lastele ja kõigile  80. aastastele ja  vanematele  isikutele

 § 12. Juubelitoetus

      (1) Juubelitoetus antakse kingitusena kõigile Kasepää valla rahvastikuregistrisse kantud isikutele vanuses 80, 85, 90 ja vanemad.

§ 13. Ühekordne  toetus

 (1)   Ühekordset sotsiaaltoetust on õigus taotleda vähekindlustatud isikutel (sissetulek pereliikme kohta on alla kahekordse riigieelarvega kehtestatud toimetulekupiiri), sügava või raske puudega isikutel ja üksikutel vanaduspensionäridel, hädavajalike kulude osaliseks katmiseks, mida ei ole võimalik kompenseerida teiste riiklike või kohalike toetustega.

(2)   Rahaliste vahendite olemasolul võib vallavalitsus erandina maksta ühekordset toetust rohkem kui käesoleva määruse § 6 p. 3  l. 4 kinnitatud summas.

(3)   Ühekordse sotsiaaltoetuse taotleja esitab vallavalitsusele kirjaliku avalduse, milles on ära näidatud taotleja nimi, elukoht, taotletava toetuse suurus ja otstarve ning pangakonto number. Avaldusele peavad olema lisatud sissetulekuid tõendavad dokumendid. Vallavalitsusel on õigus nõuda taotlejalt täiendavate dokumentide esitamist.

(4)   Ühekordne toetus kantakse taotleja pangaarvele või makstakse taotlejale sularahas vallavalitsuse kassast.

 § 14. Küttetoetus

(1)   Toetust on õigus taotleda küttematerjali muretsemiseks üks kord aastas vähekindlustatud vanaduspensionäridele ja vähekindlustatud isikutel järgmistel tingimustel:

 1) taotleja ei oma metsamaad (sh ei ole seda kinkinud, kasutada andnud, võõrandanud);

 2) taotlejal ei ole järglasi ega sugulasi, kellel on EV perekonnaseadusest tulenev ülalpidamiskohustus (EV Perekonnaseadus § 97, l 3)

3) taotleja perekonna sissetulek ei ületa rahvapensioni kahekordset määra.

(2)   Toetust  võib  määrata ootamatult kriisiolukorda sattunud isikule või perekonnale.

(3)   Toetuse taotleja esitab vallavalitsusele kirjaliku avalduse, milles on ära näidatud taotleja nimi ja elukoht.

(4)    Küttetoetus kantakse taotleja pangaarvele või makstakse taotlejale sularahas vallavalitsuse kassast.

 § 15. Toetus ravimite  maksumuse kompenseerimiseks

(1)   Toetust retseptiravimite maksumuse kompenseerimiseks võib taotleda vanaduspensionär ja puudega isik, kes põeb pikaajalist või kroonilist haigust või kes ei saa ravimite ostmiseks riiklikku soodustust või kelle ravikulud ületavad saadava sotsiaaltoetuse summat ja kelle sissetulek  jääb  alla 160 euro.

(2)   Toetust  makstakse  üks  kord  kvartalis  avalduse  ja  kuludokumentide (kuludokument ei tohi olla vanem kui kaks kuud) esitamisel, kuni 50 % ulatuses kuludokumendil näidatud summast,  kuid  mitte rohkem  kui  19, 20 eurot korraga.

(3)   Kuludokumendil peavad olema taotleja andmed.

(4)   Toetus makstakse taotleja pangaarvele või makstakse taotlejale sularahas vallavalitsuse kassast.

 § 16. Toetus  ortopeediliste- ja invavahendite, põetus- ja hooldusvahendite  maksumuse kompenseerimiseks

(1)   Toetust ortopeediliste- ja invavahendite, põetus- ja hooldusvahendite maksumuse kompenseerimiseks on õigus taotleda isikul kelle elukoht rahvastikuregistri andmete kohaselt on Kasepää vald.

(2)   Toetuse taotleja esitab vallavalitsusele kirjaliku avalduse, milles on ära näidatud taotleja nimi, elukoht, taotletava toetuse suurus ja esitatud kuludokumendid.

(3)   Toetus makstakse taotleja pangaarvele või makstakse taotlejale sularahas vallavalitsuse kassast.

 § 17. Toetus lastele prillide maksumuse kompenseerimiseks

 (1)   Toetust võib taotleda prillide maksumuse kompenseerimiseks kuni 16.aastastele lastele ja kuni 24. aasta vanustele päevases õppevormis õppivatele noortele. Kompenseeritakse klaaside maksumus kuni 44,75 eurot aastas.

(2)   Toetuse taotleja esitab vallavalitsusele kirjaliku avalduse, milles on ära näidatud taotleja nimi, elukoht, taotletava toetuse suurus ja esitatud kuludokumendid.

(3)   Toetus makstakse taotleja pangaarvele või makstakse taotlejale sularahas vallavalitsuse kassast.

 §18. Kooliminekutoetus

(1)   Kooliminekutoetust on õigus taotleda lapsevanemal/ametlikul hooldajal kelle laps asub õppmina esimesse klassi.

(2)   Laps kelle eest kooliminekutoetust taotletakse peab elukohana registreeritud Kasepää valda.

(3)    Toetuse taotleja esitab vallavalitsusele kirjaliku avalduse, milles on ära näidatud lapse nimi, elukoht.

(4)   Toetus määratakse peale koolinimekirjade kinnitamist ja esitamist Vallavalitsusele

(5)    Toetus makstakse taotleja pangaarvele või makstakse taotlejale sularahas vallavalitsuse kassast.

 § 19. Koolilõputoetus

 (1)   Koolilõputoetust on õigus taotleda põhikooli ja gümnaasiumi lõpetajal, kes 6 kuud enne  koolilõpetamist on  elukohana registreeritud Kasepää valda.

(2)   Gümnaasiumi  lõpetamise toetuse suuruseks on 51,15 euroti ja põhikooli lõpetamise toetuse suuruseks on 32 eurot.

(3)   Toetuse taotlemiseks tuleb Kasepää Vallavalitsusele esitada:

1) lapse või lapsevanema avaldus;

(4)   Toetus kantakse taotleja pangaarvele või makstakse taotlejale sularahas vallavalitsuse kassast.

 § 20. Koolilõuna toetus

(1)   Toetuse saamise õigus on põhikooliastmes ja gümnaasiumi astmes õppivatel Kasepää valla rahvastikuregistris olevatel õpilastel 

(2)   Koolitoidutoetus määratakse õppeaastaks ja selle määramise arvestuslikuks aluseks on tegelik toidupäevade arv õpilase kohta kuus.

(3)   Toetust makstakse omavalitsuste või kooli poolt esitatud arvetele alusel.

 § 21. Huvialakooli õppekulu toetuse maksmine

 (1)   Huvikooli õppekulu toetust on õigus taotleda perekonnal, kell elukohana on rahvastikuregistris registreeritud Kasepää vald.

(2)   Toetuse taotleja esitab vallavalitsusele kirjaliku avalduse, milles on ära näidatud taotleja nimi, elukoht, huvikooli nimetus ja lapse nimi kelle huvikooli õppekulude/kohamaksu toetust taotletakse.

(3)   Taotluse võib esitada taotleja isiklikult või valla ametnik taotleja nõusolekul.

 § 22. Ravikindlustuseta inimestele ravikulude kompenseerimine

(1)   Ravikindlustuseta inimestele ravikulude kompenseerimine on ette nähtud esmatasandi meditsiiniabi osutamiseks ravikindlustuseta töötule isikule (perearsti otsusel) ravikulude või puudeastme taotlemise kulutuste osaliseks katmiseks.

(2)   Ravikindlustuseta isiku ravikulude, puudeastme taotlemise kulutuste kompenseerimiseks esitab isik avalduse koos kuludokumentidega või perearsti poolse taotluse garantiikirja taotlemiseks vallavalitsusele.

(3)   Ravikindlustuseta isiku kohta esitatud ravikulude arved vaatab läbi vallavalitsus ja pärast korralduse jõustumist kantakse määratud summa vallavalitsuse raamatupidamise poolt teenindanud meditsiiniasutuse arveldusarvele.

(4)   Uimastavate ainete või narkootikumide tarvitamisest tingitud õnnetuste korral ravikulude kompenseerimise taotlusi ei rahuldata.

§ 23. Tulekahju või loodusjõudude läbi kannatanu toetus

(1)   Tulekahju või loodusjõudude läbi kannatanu toetus määratakse pere eluruumi ulatusliku kahjustuse korral vallavalitsuse korralduse alusel.

(2)   Toetuse taotleja esitab vallavalitsusele kirjaliku avalduse, milles on ära näidatud taotleja nimi, elukoht, taotletava toetuse suurus ja esitatud kuludokumendid.

(3)     Toetus kantakse taotleja pangaarvele või makstakse taotlejale sularahas vallavalitsuse kassast.

 4. peatükk Rakendussätted

§ 24. Varasemate määruste kehtetuks tunnistamine

 (1)    Kasepää Vallavolikogu 01.01.2009.a määrus nr 20 „Sotsiaaltoetuste määramise kord“.

(2)    Kasepää Vallavolikogu 24.04.2007.a määrus nr 7 „Huvialakooli õppekulu toetuse maksmine“.

 § 25. Jõustumine

Määrus jõustub 01. jaanuar 2011.a

Aivar Anijago, 

Kasepää Vallavolikogu esimees
 
 
 
 
 
 

 

Добавить комментарий

Вы должны быть зарегистрированы , чтобы оставлять комментарии.

Иванна. Гадание

Решаю проблемы семьи, брака

привороты, остуда.

Улучшаю рост материального

благосостояния.

Избавляю от алкогольной

зависимости.

Снимаю порчу.

Ставлю защиту.

Тел. 55 95 14 59

 

Объявления

 

 

РЫБАЛКА
НА ЧУДСКОМ
ОЗЕРЕ
(Эстония)

Рыбалка как лучший
вид отдыха для всей семьи,
в любое время года:
лодки, баня, коптильня, гриль,
удобный ночлег.

Заявки принимаем по
электронной почте
peipus@rambler.ru
или по телефону

(+372) 5347 2127